Menu Button
Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
Tiếng Việt Tiếng Anh
28/04/2023
Công bố thông tin sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
1). /upload/files/102%20CBTT-TCK%20C%C3%B4ng%20b%E1%BB%91%20th%C3%B4ng%20tin%20sau%20h%E1%BB%8Dp%20%C4%90HC%C4%90%20th%C6%B0%E1%BB%9Dng%20ni%C3%AAn%20n%C4%83m%202023.pdf 
2). /upload/files/10_%20C%C3%B4ng%20b%E1%BB%91%20th%C3%B4ng%20tin%20sau%20%C4%90%E1%BA%A1i%20h%E1%BB%99i%20c%E1%BB%95%20%C4%91%C3%B4ng%202023%20(%20b%E1%BA%A3n%20ban%20h%C3%A0nh%20ng%C3%A0y%2028_4_2023).rar