Menu Button
Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
Tiếng Việt Tiếng Anh
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty.

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty.

10/08/2023
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty.
Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty.
10/08/2023
Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty.
Công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2023.
18/07/2023
Công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2023.
Công bố báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2023.
18/07/2023
Công bố báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2023.
Công bố báo cáo tài chính riêng quý I năm 2023.
18/04/2023
Công bố báo cáo tài chính riêng quý I năm 2023.
Công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2023.
18/04/2023
Công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2023.
Báo cáo thường niên năm 2022.
12/04/2023
Báo cáo thường niên năm 2022.
Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.
07/03/2023
Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.
Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.
07/03/2023
Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.