Menu Button
Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
Tiếng Việt Tiếng Anh
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty.

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty.

10/08/2023
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty.
Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty.
10/08/2023
Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty.
Công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2023.
18/07/2023
Công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2023.
Công bố báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2023.
18/07/2023
Công bố báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2023.
Công bố thông tin sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
28/04/2023
Công bố thông tin sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
Công bố báo cáo tài chính riêng quý I năm 2023.
18/04/2023
Công bố báo cáo tài chính riêng quý I năm 2023.
Công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2023.
18/04/2023
Công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2023.
Báo cáo thường niên năm 2022.
12/04/2023
Báo cáo thường niên năm 2022.
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. (Kèm tài liệu họp).
06/04/2023
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. (Kèm tài liệu họp).
Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.
07/03/2023
Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.