Menu Button
Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
Tiếng Việt Tiếng Anh
THÔNG BÁO: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019.

THÔNG BÁO: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019.

28/10/2021
THÔNG BÁO: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019.
Công bố báo cáo tài chính Hợp nhất bán niên năm 2021.
11/08/2021
Công bố báo cáo tài chính Hợp nhất bán niên năm 2021.
Công bố báo cáo tài chính Công ty mẹ bán niên năm 2021.
11/08/2021
Công bố báo cáo tài chính Công ty mẹ bán niên năm 2021.
Công bố báo cáo Tài chính Công ty mẹ quý 2 năm 2021.
20/07/2021
Công bố báo cáo Tài chính Công ty mẹ quý 2 năm 2021.
Công bố báo Tài chính Hợp nhất quý 2 năm 2021.
20/07/2021
Công bố báo Tài chính Hợp nhất quý 2 năm 2021.
Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán, báo cáo tài chính năm 2021.
05/07/2021
Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán, báo cáo tài chính năm 2021.
Thông báo thay đổi nhân sự và Quyết định về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty.
24/06/2021
Thông báo thay đổi nhân sự và Quyết định về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty.
Công bố thông tin bất thường: Triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
08/06/2021
Công bố thông tin bất thường: Triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.