Menu Button
Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
Tiếng Việt Tiếng Anh
Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

08/06/2021
Quy chế nội bộ về quản trị của công ty.
Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.
08/06/2021
Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.
Tờ trình thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.
08/06/2021
Tờ trình thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
08/06/2021
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Thông báo mời họp Đại hội cổ đông, các mẫu giấy đăng ký tham dự Đại hội, phiếu biểu quyết, phiếu ủy quyền và giấy kiến nghị bổ sung chương trình họp Đại hội....
08/06/2021
Thông báo mời họp Đại hội cổ đông, các mẫu giấy đăng ký tham dự Đại hội, phiếu biểu quyết, phiếu ủy quyền và giấy kiến nghị...
Công bố thông tin bất thường: Triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
08/06/2021
Công bố thông tin bất thường: Triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Tư vấn Sông Đà.
28/04/2021
Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Tư vấn Sông Đà.
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
05/03/2021
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.