Menu Button
Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
Tiếng Việt Tiếng Anh
06/04/2023
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. (Kèm tài liệu họp).
1) /upload/files/1_%20T%C3%A0i%20li%E1%BB%87u%20%C4%90HC%C4%90%202023%20(%20T%E1%BB%AB%20m%E1%BB%A5c%201-%20m%E1%BB%A5c%206%20theo%20m%E1%BB%A5c%20l%E1%BB%A5c)%20ph%C3%A1t%20h%C3%A0nh%20c%C3%B9ng%20Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20m%E1%BB%9Di%20h%E1%BB%8Dp%20%C4%90H.rar 
2) /upload/files/2_%20T%C3%A0i%20li%E1%BB%87u%20%C4%90HC%C4%90%202023%20Cty%20Cp%20T%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20S%C3%B4ng%20%C4%90%C3%A0%20%20(T%E1%BB%AB%20m%E1%BB%A5c%207-%20m%E1%BB%A5c%2013%20theo%20m%E1%BB%A5c%20l%E1%BB%A5c)%20ph%C3%A1t%20h%C3%A0nh%20c%C3%B9ng%20th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20%C4%90H.rar