Menu Button
Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
Tiếng Việt Tiếng Anh
Công bố thông tin sau Đại hội cổ đông năm 2021.
01/07/2021
Công bố thông tin sau Đại hội cổ đông năm 2021.
Thông báo thay đổi nhân sự và Quyết định về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty.
24/06/2021
Thông báo thay đổi nhân sự và Quyết định về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty.
Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
08/06/2021
Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế hoạt động của ban kiểm soát.
08/06/2021
Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế hoạt động của ban kiểm soát.
Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.
08/06/2021
Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.
Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
08/06/2021
Quy chế nội bộ về quản trị của công ty.