Menu Button
Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
Tiếng Việt Tiếng Anh
Báo cáo thường niên năm 2020.

Báo cáo thường niên năm 2020.

19/04/2021
Báo cáo thường niên năm 2020.
Công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.
16/03/2021
Công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.
Công bố báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2020.
16/03/2021
Công bố báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2020.
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
05/03/2021
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Báo cáo tình hình quản trị của Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà năm 2020.
28/01/2021
Báo cáo tình hình quản trị của Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà năm 2020.
Công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2020.
19/01/2021
Công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2020.
Công bố báo cáo tài chính công ty mẹ quý IV năm 2020.
19/01/2021
Công bố báo cáo tài chính công ty mẹ quý IV năm 2020.