Công ty Cổ phần tư vấn Sông Đà thông báo tuyển dụng các vị trí sau:
- 03 Kỹ sư TVGS xây dựng công trình ngầm;
- 02 Kỹ sư TVGS cơ khí và lắp đặt thiết bị;
- 02 Kỹ sư điện;
- 03 Kỹ sư Vật liệu xây dựng

SDC Thông báo tuyển dụng

Công ty Cổ phần tư vấn Sông Đà thông báo tuyển dụng các vị trí sau: - 03 Kỹ sư TVGS xây dựng công trình ngầm; - 02 Kỹ sư TVGS cơ khí và lắp đặt thiết bị; - 02 Kỹ sư điện; - 03 Kỹ sư Vật liệu xây dựng

SDC công bố BCTC riêng 2016 đã được kiểm toán

SDC công bố BCTC hợp nhất 2016 đã được kiểm toán

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và danh sách người sở hữu chứng khoán

SDC - Báo cáo tình hình quản trị Công ty

SDC - Công bố BCTC quý IV/2016 Công ty mẹ

SDC - Công bố BCTC Hợp nhất quý IV/2016

SDC - Công bố BCTC quý III/2016

SDC - Công bố BCTC hợp nhất quý III/2016

SDC -Giải trình chênh lệch

SDC- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và danh sách người sở hữu chứng khoán

SDC - Công bố BCTC tổng hợp bán niên 2016