Nghị quyết: Ban hành phụ lục 01: Sửa đổi và bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

Nghị quyết: Ban hành phụ lục 01: Sửa đổi và bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.
/ckeditor/upload/files/42%20NQ-H%C4%90QT_2020.pdf
Tệp tin đính kèm: 6038140-42-nq-hdqt.2020.pdf

Chia sẻ bài viết: Facebook Twitter Email

Bình luận