Quyết định về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Quyết định về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
/ckeditor/upload/files/Q%C4%90%20b%E1%BB%95%20nhi%E1%BB%87m.pdf
Tệp tin đính kèm: 7310235-41-qd-hdqt.2020.pdf

Chia sẻ bài viết: Facebook Twitter Email

Bình luận