Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CPTV Sông Đà

Ngày 26/4/2016 tại Hà Nội, Công ty CPTV Sông Đà (SDC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. 
Đại hội có sự tham gia của hơn 100 cổ đông, đại diện cho trên 2 triệu cổ phần, chiếm 79% cổ phần phổ thông có quyền dự họp dưới sự điều khiển của Chủ tọa là ông Nguyễn Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT Công ty.
 
Ông Nguyễn Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT Công ty điều hành phiên họp
Thay mặt Ban điều hành, ông Đinh Văn Duẩn - Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
Năm 2015, mặc dù nền kinh tế vĩ mô đã từng bước ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng và sản xuất đã có sự chuyển biến tích cực vào cuối năm. Tuy nhiên mức tăng trưởng còn thấp, vẫn tác động mạnh đến mọi mặt hoạt động của các doanh nghiệp nói chung, lĩnh vực tư vấn xây dựng nói riêng và đặc biệt khó khăn trong việc mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm mới cho Công ty.
Tuy nhiên Ban lãnh đạo Công ty đã có sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CBCNV. Tất cả đã đoàn kết, thống nhất với quyết tâm cao, chủ động, sáng tạo, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Kết thúc năm 2015, toàn Công ty đạt hơn 84,6 tỷ đồng doanh thu và hơn 3,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, bằng 107% và 117% so với kế hoạch đề ra.
 
Ông Đinh Văn Duẩn - TGĐ Công ty (bìa phải) báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2016
Trong phần thảo luận về các nội dung chương trình họp, các cổ đông SDC đặc biệt quan tâm tới kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016. Thay mặt Tổng Công ty Sông Đà, ông Hồ Văn Dũng - Tổng Giám đốc Tổng Công ty, biểu dương thành tích đã đạt được của SDC trong năm 2015, đồng thời cam kết sẽ ủng hộ tối đa cho SDC trong các hoạt động SXKD. Bên cạnh đó, ông Hồ Văn Dũng cũng đề nghị SDC xem xét lại kế hoạch doanh thu, sản lượng, đặc biệt là vấn đề giảm công nợ và dở dang để đảm bảo dòng tiền đồng thời tăng cường hiệu quả SXKD của Công ty trong năm 2016. Mặt khác, SDC cần tái cơ cấu lại lực lượng lao động theo hướng tinh gọn, tăng cường liên danh, liên kết, đẩy mạnh công tác tiếp thị, đấu thầu nhằm đảm bảo việc làm cho Công ty trong những năm tiếp theo.
 
Ông Hồ Văn Dũng - TGĐ Tổng Công ty phát biểu tại cuộc họp
Một trong những cổ đông lớn, ông Phạm Anh Đức - thành viên HĐQT Công ty kiến nghị SDC cần đẩy mạnh công tác thoái vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết; đồng thời cần tìm kiếm, mở rộng kinh doanh sang các lĩnh vực mới nhằm thúc đẩy doanh số, lợi nhuận…
 
Ông Phạm Anh Đức - Thành viên HĐQT Công ty (bìa phải) phát biểu tại cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CPTV Sông Đà năm 2006 đã thông qua nhiều nội dung quan trọng sau: 
- Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
- Thông qua Báo cáo về kết quả SXKD của Công ty; kết quả hoạt động của HĐQT, TGĐ; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH Deloitte kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2015.
- Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2016.
- Thông qua việc quyết toán chi phí trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và phương án năm 2016.
 
 
 
 


 
Chia sẻ bài viết: Facebook Twitter Email

Bình luận