Mời họp đại hội đồng thường niên năm 2020

Công bố thông tin bất thường: Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020...

Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020.

Báo cáo thường niên năm 2019

Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2020

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý I năm 2020.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2019

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

SDC công bố BCTC hợp nhất quý IV/2019