Công ty Cổ phần tư vấn Sông Đà thông báo tuyển dụng các vị trí sau:
- 03 Kỹ sư TVGS xây dựng công trình ngầm;
- 02 Kỹ sư TVGS cơ khí và lắp đặt thiết bị;
- 02 Kỹ sư điện;
- 03 Kỹ sư Vật liệu xây dựng

SDC Thông báo tuyển dụng

Công ty Cổ phần tư vấn Sông Đà thông báo tuyển dụng các vị trí sau: - 03 Kỹ sư TVGS xây dựng công trình ngầm; - 02 Kỹ sư TVGS cơ khí và lắp đặt thiết bị; - 02 Kỹ sư điện; - 03 Kỹ sư Vật liệu xây dựng