Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017

SDC - Công bố BCTC hợp nhất quý II/2017

SDC - Công bố BCTC tổng hợp quý II/2017

Phê duyệt phương án chào bán phần vốn góp tại Công ty TNHH Việt Nam - Canada

SDC công bố Thông tin bất thường

SDC thông báo miễn nhiệm

SDC Thông báo thay đổi nhân sự

Báo cáo của BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Báo cáo quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016, kế hoạch năm 2017

SDC công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017

SDC công bố Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017

SDC công bố BCTC tổng hợp quý I/2017