Tư vấn lập dự án thiết kế công trình thuỷ lợi thuỷ điện

Đây là một trong những hoạt động chính và có thế mạnh, bề dày kinh nghiệm của Công ty, từ khâu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi đến thiết kế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật thi công, thiết kế tổ chức thi công và bản vẽ thi công, đồng thời thực hiện giám sát tác giả và thực hiện công tác tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình.
Công ty đã và đang thực hiện:

-    Thiết kế bản vẽ thi công và biện pháp thi công các công trình thuỷ đIện: Hoà Bình, Yaly, Vĩnh Sơn, Sông Hinh, Tuyên Quang, Sê San 3, Plêikrông…
-    Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật thi công các công trình thuỷ đIện: Cần Đơn, Ry Ninh II.
-    Lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi và thiết kế kỹ thuật, thi công các công trình thuỷ điện: Nậm Chiến, Bình Điền, Xêkaman 3 (tại nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào)…

Lĩnh vực hoạt động khác