Công bố báo cáo Tài chính Công ty mẹ quý 2 năm 2020.

Công bố báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2020.

Bảng cung cấp thông tin về quản trị của công ty CPTVSĐ (6 tháng đầu năm 2020).

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn nắm giữ cổ phần tới thời điểm hiện tại.

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020.

Biên bản họp ban Kiểm soát.

Nghị quyết: Ban hành phụ lục 01: Sửa đổi và bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

Quyết định về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Quyết định về việc bầu Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo của ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Báo cáo Quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.