Lĩnh vực thiết kế cơ đIện - tự động hoá

Trong những năm qua, Công ty đã thực hiện:

-    Thiết kế đường dây 110KV Lộc Ninh - Tây Ninh.
-    Thiết kế đường dây 35KV phục vụ cho thi công thuỷ điện Sê San 3, nâng cấp tuyến 35KV Yaly.
-    Tư vấn lập hồ sơ mời thầu thiết bị các nhà máy thuỷ điện Ry Ninh II, Cần Đơn, Sê San 3, Tuyên Quang, XêKaman 3, Nậm Chiến…
-    Tư vấn giám sát thi công lắp đặt thiết bị các công trình: thuỷ điện Ry Ninh II, Cần Đơn, Sê San 3,Tuyên Quang, Nhà máy cán thép Ninh Bình, Nhà máy cán thép Việt - ý…

Service Others