Tư vấn - lập dự án - thiết kế công trình thuỷ lợi - thuỷ đIện

Công ty đã và đang thực hiện:

-    Thiết kế bản vẽ thi công và biện pháp thi công các công trình thuỷ đIện: Hoà Bình, Yaly, Vĩnh Sơn, Sông Hinh, Tuyên Quang, Sê San 3, Plêikrông…
-    Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật thi công các công trình thuỷ đIện: Cần Đơn, Ry Ninh II.
-    Lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi và thiết kế kỹ thuật, thi công các công trình thuỷ điện: Nậm Chiến, Bình Điền, Xêkaman 3 (tại nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào)…

Service Others